قوانین و مقررات

قوانین

Law
قانون بیمه
(مصوب 1316.02.07)
Law
قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری
(مصوب 1350.03.30)
Law
قانون مسئولیت مدنی
مصوب (1339.02.07)
Law
قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتی
(مصوب 1380.06.06)

مصوبات شورای عالی بیمه