بیمه نامه های مهندسی و خاص

بیمه نامه های مهندسی

بیمه های مهندسی

اجرای موفقيت‌ آميز و به‌ موقع‌ طرح‌ های زيربنايی، عمرانی و صنعتی و تاثيرات‌ مهم‌ اقتصادی و اجتماعی آن‌، مرهون‌ فن‌ آوريهای پيشرفته‌، تخصيص‌ سرمايه‌های فراوان‌ و به‌ كارگيری نيروهای انسانی كارآمد می باشد. تمركز اين‌ عوامل‌ در موقعيت‌های مكانی محدود، ميزان‌ خسارات‌ ناشی از حوادث‌ غيرمترقبه‌ را افزايش‌ می دهد تا آنجا كه‌ ادامه‌ عمليات‌ اجرايی را با مشكلات‌ بی شماری روبرو می نمايد. وقوع‌ مخاطرات‌ ناگهانی و غيرقابل‌ پيش‌ بينی همچون‌ حوادث‌ ط‌بيعی، تكنيكی و انسانی در ط‌ول‌ مدت‌ اجرای پروژه‌ها (از ابتدای شروع عملیات ساخت و در تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت)، تهديد بزرگی برای سرمايه‌گذاران‌ بخش‌های عمرانی و صنعتی خواهد بود. همچنین تبعات مالی و اقتصادی ناشی از خسارت های فيزيكی و غيرقابل پيش بينی وارده به پروژه های پيمانكاری، همواره يكی از دغدغه های اساسی كارفرمايان و پيمانكاران بوده است. مناسب‌ترين‌ راهكار براي‌ جبران‌ خسارات‌ احتمالی، استفاده‌ از بيمه‌ های مهندسی است.
بيمه های مهندسی از اواسط سده نوزدهم ميلادی تا امروز راهی طولانی پيموده و تحولات بی شماری را جهت تكامل در خود مشاهده نموده است. بيمه مهندسی در ايران از سال 1342 آغاز گردید و يكی از انواع رشته های بيمه ای زير مجموعه بيمه های اموال است كه با توجه به كاربردهای گوناگون در اغلب زمينه ها از تنوع بسيار زيادی برخوردار می باشد.
بیمه های مهندسی از انواع بیمه های اموال (غرامتی) است که هدف آن ارائه تامین مالی جامع و کافی برای موارد بیمه شده می باشد. در بیمه های مهندسی خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود.
به طور مثال با اخذ يك‌ بيمه‌ نامه‌ تمام‌ خطر برای مهندسی و تخصيص‌ هزينه‌ ناچيز آن، كليه‌ افراد ذینفع‌ در ط‌رح‌ اعم‌ از صاحبكار، پيمانكار "اصلی و فرعی"، مهندسين‌ مشاور، همواره‌ منابع‌ مالی نامحدودی را در صورت‌ بروز حوادث‌ در اختيار خواهند داشت‌ و با جبران‌ خسارات‌ مادی مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشی از مسئوليت‌ مدنی دست‌اندركاران‌ اجرايی در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌، ادامه‌ و اتمام‌ كار تضمين‌ خواهد شد.
همچنین بیمه‎های مهندسی با ارائه پوشش‌های “تمام خطر” نه فقط برای پروژه‌های در حال ساخت و نصب، پوشش‌های بیمه‌ای کاملی را ارائه می‌دهند، بلکه در زمان بهره‌برداری از کارخانجات تولید آهن و فولـاد، خودروسـازان، نیروگاه ها، کارخانجات سیمان و موارد مشابه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. دامنه پوشش این بیمه نامه به جبران خسارات طبیعی و غیرطبیعی نیز گسترش می یابد.
بيمه های مهندسی فعاليت های متنوع مهندسی را در رشته های گوناگون تحت پوشش قرار می دهد که تعدادی از آنها به شرح زیر معرفی می گردند.

انواع بیمه‌های مهندسی

بیمه تمام‌خطر پیمانکاران - CAR (Contractors' All Risks)

با توجه به ماده 21 شرايط عمومی پيمان كه براساس آن پيمانكاران موظفند فعاليت اجرايی خود را بيمه نمايند، تهيه بيمه‌ نامه ‌تمام ‌خطر پيمانكاران برای انجام فعاليت های عمرانی و زيربنايی الزامی است. بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران شركت های بیمه يك پوشش كامل و جامع می باشد که به موجب آن، كليه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث انواع سازه شامل انواع ساختمان، راه آهن، فرودگاه، جاده، پل، سد، تونل،‌ مترو، تقاطع های غيرهمسطح، موج شکن، عمليات آبرسانی، زهکشی، فاضلاب شهری، حفر چاه، مخازن آب و مانند آنها تحت پوشش قرار می گيرد. مدت اين بيمه از زمان تخليه مصالح در محل اجرای پروژه شروع و تا اتمام آن و تحويل دائم كار به كارفرما ادامه دارد و خسارات‌ مادی وارده‌ به‌ پروژه‌ "مورد بيمه" ناشی از خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌، در ط‌ول‌ اين‌ مدت‌ جبران‌ خواهد شد. پوشش‌ بيمه‌ مسئوليت‌ مدنی دست‌اندركاران‌ اجرايی در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌نامه‌ پيش‌ بينی شده‌ است‌ و بنا به‌ نياز بيمه‌گزاران‌ قابل‌ ارائه‌ خواهد بود. علاوه بر اين، دوره نگهداری پس از تحويل موقت پروژه كه با عنوان دوره تضمين نيز شناخته شده است، می تواند تحت پوشش قرار گرفته شود. بنابراین مناسبترين‌ پيشنهاد بيمه‌ برای ط‌رح‌های عمرانی و ساختمانی بیمه تمام خطر پیمانکاران است.

خطرات تحت پوشش:

اين بيمه نامه كليه خسارات و زيان های وارد به اموال بيمه شده را به صورت تمام خطر و به هر علت، اعم از حوادث طبيعی و ساير حوادث، به جز در مواردی كه به طور مشخص استثناء شده است، جبران می نمايد.
اين بيمه نامه دارای دو بخش خسارت مالی به پروژه و مسئوليت مدنی در قبال اشخاص ثالث می باشد. در بخش يك، مواردی نظير مبالغ پيمان، مصالح یا اقلام تهيه شده توسط صاحبكار، ساختمان های موقت، تجهيزات ساختمانی، ماشين آلات ساختمانی، اموال مجاور، برداشت ضايعات و تعديل تحت پوشش قرار می گيرد. در بخش دو نيز غرامت بدنی منجر به فوت و نقص عضو و هزينه پزشكی، همچنين خسارت مالی به اشخاص ثالث كه در نتيجه انجام كارهای مورد پيمان در محدوده اجرای عمليات ساختمانی يا در مجاورت آن به وقوع بپيوندد می تواند تحت پوشش قرار گيرد.

مخاطبين:

كليه كارفرمايان و پيمانكاران مجری پروژه های پيمانكاری در سراسر كشور

مورد بيمه

كليه‌ مصالح‌، تاسيسات‌ و تجهيزات‌ كارگاهی، ساختمان‌هايی موقت‌، دفاتر، انبارها، هزينه‌ و دستمزد اجرايی، جزء اقلام‌ مورد بيمه‌ می باشند. از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارات‌ وارده‌ تا حد مشخصی قابل‌ تامين‌ خواهد شد.

خسارت تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاری

1. صاعقه، انفجار فيزيكی يا شيميايی، آتش‌سوزی
2. زلزله، آتشفشان، زلزله دریایی
3. رانش زمين، نشست زمين، لغزش زمين، ريزش كوه يا صخره
4. خشکسالی، یخبندان
5. سيل، طغیان آب، آبگرفتگی، امواج دريا
6. طوفان، گردباد، تندباد
7. غفلت، سهل‌انگاری، خطای غیرعمد
8. دزدی
9. باران‌، برف، تگرگ، بهمن
10. تصادم یا سقوط اشیاء یا هر وسیله نقلیه زمینی، هوایی یا دریایی
11. ساير حوادث به جز آنچه صراحتأ در بيمه‌نامه مستثنی شده

استثنائات عمومی

بیمه‌گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد:

الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش‌های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیرقانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که با نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب، یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
ب ) واکنشهای هسته‌ای، تشعشعات اتمی یا آلودگی‌های رادیواکتیو
ج ) عمل یا سهل‌انگاری عمدی بیمه‌گزار یا نمایندگان وی.
د ) توقف کار به طور کلی یا جزئی

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه‌گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نامه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه ­نامه می‌باشد به عهده بیمه‌گزار است.

بیمه تمام‌خطر نصب – EAR (Erection All Risks Insurance)

جامع‌ترين‌ و گسترده‌ترين‌ بيمه‌نامه‌ برای نصب‌ ماشين‌ آلات‌ و تجهيزات‌ واحدهای صنعتی، توليدی و خدماتی، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ است‌.
به موجب این بیمه نامه خسارت های فیزیکی غیرقابل پیش بینی و ناشی از حادثه مطابق با شرایط عمومی در عملیات نصب ماشین آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی از قبیل انواع نیروگاه ها، توربین ها، ژنراتورها، دیگ های بخار، کمپرسورها، موتورهای درون سوز، ترانسفورماتورها، خطوط و سیستم های مخابراتی، مبدل ها، ماشین ابزار، همچنین دستگاه های چاپ و ماشین آلات کاغذسازی و نساجی، خطوط انتقال نیرو، خطوط انتقال گاز، مخازن و پل های فلزی تحت پوشش قرار می گیرد.
پوشش بیمه ای از زمان تخلیه تجهیزات و ماشین آلات در محل اجرای طرح آغاز و در کلیه مراحل نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری ادامه دارد. پوشش مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث نیز در بخش دو این بیمه نامه پیش بینی شده است.
از آنجایيكه يكی از دغدغه های اصلی صاحبان و دست اندركاران اينگونه پروژه ها، ‌خطرات حين دوره تست و راه اندازی می باشد، خطرات اين دوره نيز تحت پوشش بيمه ای قرار خواهد داشت. همچنين در صورت پرداخت مبلغ اضافه، خطرات حين حمل و نقل زمينی تجهيزات نيز تحت پوشش خواهد بود. در اين نوع بيمه نامه نيز امكان ارائه پوشش دوره نگهداری (و يا دوره تضمين) پس از تحويل موقت وجود خواهد داشت.

مخاطبان

الف. رشته صنعت و معدن: كليه پروژه‌های احداث تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی، چرم، پوشاک، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیایی، صنایع فلزی، خطوط انتقال مواد در کارخانجات
ب. رشته برق: كليه پروژه‌های احداث تاسیسات و تجهیزات تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه توزیع برق، سیستم‌های کنترل برق و ابزار دقیق
ج. رشته تاسیسات: كليه پروژه‌های احداث تاسیسات و تجهیزات خطوط انتقال (آب، برق، گاز)، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد‌کننده
د. رشته ارتباطات: كليه پروژه‌های احداث تاسیسات و تجهیزات مخابرات صوتی، تصویری، داده‌ای ، انواع شبکه‌های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بی‌سیم، رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای مورد بيمه
ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ مورد نصب‌، تجهيزات‌ ساختمانی و نصب‌ اموال‌ صاحبكار، كارهای ساختمانی و هزينه‌ نصب‌ از موارد بيمه‌ هستند. هزينه‌ برداشت‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارت‌ نيز، تا حد مشخصی قابل‌ تامين‌ خواهد بود.

خسارت تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب

1. صاعقه، انفجار فيزيكی يا شيميايی، آتش‌سوزی
2. زلزله، آتشفشان، زلزله دریایی
3. رانش زمين، نشست زمين، لغزش زمين، ريزش‌كوه يا صخره
4. خشکسالی، یخبندان
5. سيل، طغیان آب، آبگرفتگی، امواج دريا
6. طوفان، گردباد، تندباد
7. غفلت، سهل‌انگاری، خطای غیرعمد
8. دزدی
9. باران، برف، تگرگ، بهمن
10. تصادم یا سقوط اشیاء یا هر وسیله نقلیه زمینی، هوایی یا دریایی
11. تگرگ، یخ‌زدگی، یخ شناور
12. ساير حوادث به جز آنچه صراحتأ در بيمه‌نامه مستثنی شده

موارد پوشش بیمه تمام خطر نصب

بخش 1 بیمه‌نامه:

1. ارزش اقلام مورد نصب
2. هزینه نصب
3. مصالح یا اقلام تهیه‌شده توسط صاحبکار
4. حقوق و عوارض گمرکی
5. لوازم و تجهيزات ساختمانی پیمانکار
6. ماشين‌آلات ساختمانی
7. هزينه‌های مربوط به جمع‌آوری ضايعات
8. اموال مجاور
9. تعدیل

بخش 2 بیمه نامه (مسئوليت مدنی در قبال اشخاص ثالث):

عبارتست از مسئوليت قانونی ناشی از خسارات مادی و صدمات جسمانی (خسارات مالی و جانی) وارد به اشخاص ثالث كه در نتيجه انجام كارهای مورد پيمان در محدوده اجرای عمليات نصب يا در مجاورت آن به وقوع بپيوندد. اشخاص ثالث هيچ‌گونه ارتباطی با عمليات ساختمانی ندارند لذا كارمندان و كارگران پروژه اشخاص ثالث محسوب نمی شوند.

بيمه نامه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاری CPM - (Contractors’ Plant & Machinery Insurance)

ماشين آلات و تجهيزات، بخش قابل توجهی از دارايی پيمانكاران و صاحبان پروژه ها را تشكيل می دهند. بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاری، تمام خطراتی (خطرات طبیعی و سایر خطرات) را كه كليه ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده پيمانكاران (معمولاً متحرک و سنگین) از قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، بيل مكانيكی، گریدر، تاور كرين، جرثقیل، سنگ شکن، کارخانه تولید بتن، لیفتراک، غلتك، سايدبوم و مانند آن در پروژه ها را تهديد می كند، در حین کار، در زمان احداث یا بهره برداری، درمواقع تعطیل کار و یا زمان نگهداری به ماشین آلات وارد آید، تحت پوشش قرار مي دهد (به جز مواردی كه در بيمه نامه استثناء شده باشند). در واقع، اين بيمه نامه پوشش بيمه بدنه را برای انواع ماشين آلات فاقد پلاك و تجهيزات ثابت مستقر در پروژه ارائه می دهد.

سرمایه مورد بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

ارزش ماشین‌آلات (شامل ارزش واقعی مورد‌بیمه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)

مخاطبين و ماشین آلات قابل بیمه شدن:

مالكان يا اجاره كنندگان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در دوره احداث یا نصب پروژه ها و همچنين در دوره بهره برداری از آنها.
شرکتهای تولید کننده، فروشنده و یا لیزینگ انواع ماشین آلات.

انواع ماشین آلاتی که در بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری می توانند تحت بیمه قرار گیرند عبارتند از:

1. ماشین‌آلات مورد استفاده در احداث ساختمان‌ها
2. ماشین‌آلات مورد استفاده در ساخت برج، سیلو، دکل
3. ماشین‌آلات مورد استفاده در ساخت معادن، مخازن، سد‌ها و پل‌ها
4. ماشین‌آلات مورد استفاده در ساخت سازه‌های آبی و خاکی
5. ماشین‌آلات مورد استفاده در ساخت راه‌ها، بزرگ‌راه‌ها، باند‌های فرودگاه‌ها
6. ماشین‌آلات مورد استفاده در ساخت احداث سازه‌های‌ دریایی
7. ماشین‌آلات مورد استفاده در ساخت تونل
8. ماشین‌آلات مورد استفاده در ساخت، احداث شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب
9. ماشین‌آلات مورد استفاده در ساخت، احداث یا نصب خطوط نفت، گاز، آب، برق

خسارت تحت پوشش بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

1. صاعقه، انفجار، آتش‌سوزی
2. زلزله، آتشفشان، زلزله دریایی
3. رانش زمين، نشست زمين، لغزش زمين، ريزش كوه يا صخره
4. سيل، طغیان آب، آبگرفتگی، امواج دريا
5. طوفان، گردباد، تندباد
6. غفلت، سهل انگاری، خطای غیرعمد
7. دزدی
8. باران، برف، تگرگ، بهمن
9. سقوط، تصادم، واژگونی
10. تگرگ، یخ‌زدگی، یخ شناور
11. ساير حوادث به جز آنچه صراحتأ در بيمه‌نامه مستثنی شده

بیمه سازه های تکمیل شده – CECR (Civil Engineering Completed Risks Insurance)

با توجه به اينكه پروژه های مهندسی پس از اتمام عمليات اجرايی و در دوره بهره برداری نيز در معرض حوادث طبيعی قرار دارند، صاحبان و متصدیان سازه های مهندسی اغلب خواهان پوشش جامع برای جبران خسارت های وارده پس از تکمیل سازه و شروع بهره برداری از آن هستند. لذا ارائه بیمه نامه هایی مانند بیمه سازه های تکمیل شده می تواند نیاز این گروه از بیمه گزاران را برطرف سازد.
در اين بيمه نامه، سازه هايی مانند سدها، پل ها،‌ تونل ها، راه ها، اسكله ها، تعمیرگاه کشتی، باندهای فرودگاه، دکل های انتقال نیرو، کانال ها، شبکه آبیاری و زهکشی، سیستم فاضلاب كه در حال بهره برداری می باشند، در برابر خطراتی مانند سيل، طغيان آب، زلزله، ‌نشست زمين، آتش سوزی، انفجار، طوفان، سرما و يخبندان و ... تحت پوشش قرار می گيرند. لازم به ذكر است پوشش بيمه ای مواردی نظير مدارس، ساختمان‌های مسكونی، هتل‌ها و غيره، با اين بيمه‌نامه قابل ارائه نمی باشد.
پوشش اين بيمه‌نامه كه به صورت اختصار با عبارت CECR نمايش داده می شود؛ بعد از اتمام پروژه‌های پيمانكاری و نصب و تحويل آن به كارفرما آغاز می گردد. به عبارتی؛ اين بيمه نامه در دوران بهره برداری از پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد. بديهی است هر سازه در حال بهره برداری، ممكن است از طرف خطرات خاصی مورد تهديد قرار گيرد، بنابراين نوع پوشش در اين نوع بيمه نامه تمام خطر نبوده و محدود به خطراتی است كه از طرف بيمه گزار درخواست می شود. برخی از استثنائات اين نوع بيمه نامه عبارتند از:

• هر نوع سهل انگاری
• جنگ، حمله هسته ای
• اشتباهات ناشی از طراحی غلط
• خسارات تبعی
• عيب ذاتی

مخاطبان:

کلیه پیمانکاران سازه های ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.

اين بيمه‌نامه به صورت ساليانه صادر می گردد. لازم به ذكر است در اين نوع بيمه نامه؛ خسارات و صدمات وارده به اشخاص و اموال افراد ثالث نيز می توانند در طول مدت اجرای پروژه، تحت پوشش بيمه‌ای قرار گيرند. آنچه كه در اين نوع بيمه نامه حائز اهميت است، اظهار ارزش واقعی موارد بيمه توسط بيمه گزار (نه براساس ارزش دفتری) می باشد. چرا كه درغير اينصورت، روند پرداخت خسارت دچار مشكل خواهد شد.

بیمه فساد کالا (محصول) در سردخانه DOS - Deterioration of Stock in Insurance

هدف از ارائه بیمه نامه فساد كالا در سردخانه، پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه‌ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان در اثر شکست یا خرابی ماشین آلات سردکننده، خواستار پوشش بیمه ای می باشند. شرکت های بيمه در قالب بيمه فساد كالا در سردخانه، خسارت های وارد به كالاهای قابل نگهداری در سردخانه را جبران می نمايند. لازم به ذکر است خريد بیمه شکست ماشین‌آلات پيش نياز خريد بیمه فساد کالا می باشد.

بیمه تجهیزات الکترونیک - EE (Electronic Equipment Insurance)

کلیه تجهیزات و دستگاه هایی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش قطعات مکانیکی در آنها بیشتر باشد مانند تجهیزات رادیوتلویزیونی، مخابراتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، اندازه گیری، نقشه برداری، پزشکی، کامپیوتری و ... تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند. در واقع این بیمه یک بیمه حوادث بر مبنای تمام خطرات است که خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی را که بر موضوع مورد بیمه وارد آید جبران می کند. اين بيمه نامه به صورت استاندارد تمام خطر می باشد؛ اما برخی از شركت‌های بيمه آن را به صورت خطرات ذكر شده صادر می نمايند.

سرمایه مورد بیمه تجهیزات الکترونیک

ارزش تجهیزات (شامل ارزش واقعی مورد بیمه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)

تجهیزات مورد بیمه تجهیزات الکترونیک

1. کامپیوترها و قسمت‌های خارجی آن‌ها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه‌ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر
2. کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسک‌های نوری
3. تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه X، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و غیره
4. دستگاه‌های الکترونیکی مخابراتی مثل تلفن مرکزی، دستگاه‌های فکس، تجهیزات ایستگاه‌های رادیو تلویزیون
5. رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی
6. وسایل فیلمبرداری، دوربین‌ها، ویدئو، دستگاه‌های ضبط و پخش صدا
7. ماشین‌های اداری، مانند دستگاه فتوکپی، کامپیوترهای شخصی

خسارت تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک

1. سیل، آب گرفتگی، امواج دریا
2. صاعقه، انفجار، آتش‌سوزی
3. رانش زمین، نشست زمین، لغزش زمین، ریزش کوه یا صخره
4. اتصال کوتاه، اتصال برق DC به برق AC
5. سقوط، تصادم، واژگونی
6. نم، رطوبت، ریختن مایعات بداخل دستگاه
7. غفلت، عدم مهارت، سهل‌انگاری
8. دود، دوده، ذرات معلق در هوا، گرد و خاک
9. خسارت‌های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن
10. دمای بالا، بخارات غیر‌خورنده
11. باران، برف، تگرگ، بهمن
12. یخ‌‌زدگی
13. خسارت‌‌های هنگام باز و بسته کردن
14. سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است

مشتریان:

صاحبان تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، کنترل و اندازه گیری، آموزشی و کمک آموزشی، اداری و دفتری، رادیو و تلویزیون، مخابراتی، تفریحی، ورزشی، تبلیغاتی و نمایشی، تولید انرژی با ولتاژ کم، حفاظتی و امنیتی، فروشگاه ها، کنترل ترافیک، حمل و نقل روشنایی، پزشکی و بیمارستانی، چاپ، کپی و تکثیر می توانند از این پوشش بیمه ای استفاده نمایند.

بیمه نامه شکست ماشین آلات MB - Machinery Breakdown Insurance

اين بيمه نامه براي ماشين آلات نصب شده در خطوط توليد كارخانجات صنعتی و توليدی صادر می شود و در آن، خسارت های وارده بر ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانجات ناشی از عیوب مکانیکی و الکتریکی که بطور ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی به وقوع می‌پیوندد را تحت پوشش قرار می‌دهد.
موضوع بیمه شکست ماشین آلات وقوع هر نوع حادثه‌ای است که منجر به شکست فیزیکی ماشین آلات تولیدی در حال بهره‌برداری شود. از جمله خطرات تحت پوشش این بیمه می‌توان به عدم مهارت کارکنان در استفاده از دستگاه‌، برخورد جسم خارجی‌، از هم جدا شدن قطعات دستگاه در اثر نیروی گریز از مرکز‌، انفجار فیزیکی دستگاه‌، کمبود آب در دیگ‌ها و مخازن‌، اتصال کوتاه و نوسان برق و … اشاره نمود.

سرمایه مورد بیمه شکست ماشین آلات

ارزش ماشین‌آلات (شامل ارزش واقعی مورد‌بیمه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)

ماشین‌آلات و تجهیزات مورد بیمه شکست ماشین آلات

1. پمپ‌ها
2. کمپرسورها
3. تجهیزات برق
4. توربین‌ها و موتور‌های بخار
5. ژنراتورها
6. ماشین‌آلات تراشکاری، بافندگی، چاپ
7. ماشین‌آلات مواد غذایی
8. مبدل‌های حراراتی

خسارت تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات

1. اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشین‌آلات که در زمان بهره‌برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد.
2. معایب موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته‌گری
3. اجرای نادرست کار
4. از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز
5. اتصال کوتاه، نوسان برق، قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر
6. کم شدن آب در دیگ‌های بخار، انفجار دیگ‌های بخار، انفجارات فیزیکی
7. یخ‌زدگی، یخ شناور
8. غفلت، عدم مهارت، سهل‌انگاری
9. شکست مکانیکی یا الکتریکی
10. اشکال در سیستم روغنکاری یا خنک‌کاری
11. سقوط، تصادم، واژگونی
12. خرابکاری غیرگروهی
13. سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه مستثنی شده است.

برخی از استثنائات بيمه شكست ماشين آلات

• خساراتي كه توسط بيمه نامه های ديگر تحت پوشش قرار دارند
• خسارات طبيعی
• جنگ
• عمل عمدی بيمه گزار و يا نمايندگان او
• استهلاك و خوردگی

شايان ذكر است مدت اين بيمه نامه يكسال می باشد، كه بنا به درخواست بيمه گزار می تواند براي مدت كمتر و يا بيشتر از آن نيز ارائه شود.

مشتریان:

کلیه صاحبان پمپ ها، کمپرسورها، تجهیزات برقی تولید نیرو، بویلرو مخازن تحت فشار، موتورهای دیزلی، توربو ژنراتورهای بخاری، کوره ها، توربین ها و موتورهای بخار، مبدل حرارتی در یخچال
صنایع الکتریکی، اندازه گیری، کنترلی مخابراتی و آزمایشگاهی، حمل و نقل، ترافیک، بنادر، انبارها، سیلوها، پل ها و نقاله ها
صنایع معدنی، غیرفلزی، ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری، گرافیک و چاپ، پتروشیمی پالایشگاه، پالایشگاه، پلیمر و پلاستیک، فلزی، غذایی، علوفه و دخانیات
صنایع مربوط به اقامتگاهها، فروشگاهها، ادارات، مدارس، بیمارستانها
صنایع وابسته به چوپ
صنایع سردخانه ای
صنایع کشاورزی، دامپروری، شیلات
صنایع چرم، پوست و دباغی
صنایع بسته بندی، کارتن، کاغذ و مقوا
صنایع نساجی و پوشاک
تصفیه آب و فاضلاب
نیروگاهها
اماکن تفریحی، ورزشی و تبلیغات

بیمه نامه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین آلات MLOP - Machinery Loss Of Profit

هرگاه بر اثر یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین آلات، خط تولید یک کارگاه یا کارخانه با توقف ناخواسته مواجه شود در آن صورت سود از دست رفته ناشی از وقفه در کار تحت پوشش این بیمه خواهد بود.
با توجه به اینکه در بسياری از موارد، خسارت عدم النفع به مراتب بيشتر از خسارت فيزيكی وارده به ماشين آلات و تاسيسات می باشد، با اخذ اين بيمه نامه، می توانيد در صورت توقف خط توليد (ناشی از خسارت) ضرر و زيان عدم توليد خود را از شركت های بیمه مطالبه كنيد.

بیمه جامع ماشین آلات

بیمه جامع ماشین آلات، پوشش گسترده ای در زمینه شکست ماشین آلات تولید الکتریکی و یا مکانیکی در صنایعی از قبیل کارخانجات تولیدی، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی و ... عرضه می کند.
خسارت وارده بر اثر شکست ماشین آلات، علاوه بر تعدد دفعات و تناوب آن، باعث بروز خسارت عدم النفع و قطع کار و فعالیت هم می شود که این امر به افزایش هزینه های تولید و کارگاه می انجامد و آثار نامطلوب اقتصادی برای بیمه گذار در زمینه فعالیت های تجاری وی ایجاد می کند. با این پوشش بیمه ای می توان این گونه خسارتها را، در صورت ابتیاع آن، جبران کرد.

ویژگی های اصلی بیمه جامع ماشین آلات:

بیمه جامع ماشین آلات ویژگی های خاص خود را دارد که آن را متمایز از بیمه شکست ماشین آلات می کند. مهمترین ویژگی های بیمه جامع ماشین آلات عبارتند از:
عرضه پوشش تمام خطر برای ریسک ها و خطرهای مرتبط به بیمه های مهندسی؛ پوشش خطر آتش سوزی، انفجار، مواد شیمیایی و صاعقه؛ پوشش زمین لرزه، بالا آمدن آب دریا، دریاچه و آب های تحت الارضی و سیل؛ پوشش بیمه ای شکست ماشین آلات؛ پوشش اختیاری عدم النفع

مخاطبین بیمه نامه جامع ماشین آلات:

نیروگاه ها
کارخانه های فلزکاری
کارخانه های ذوب آهن، ذوب مس و …
کارخانه های سیمان
کارخانه های تهیه و تولید کاغذ
و ...

بيمه تضمين كيفيت ساختمان (بيمه نامه عيوب اساسی و پنهان ساختمان) LDB - Latent Defects of Building Insurance

با توجه به وجود برخی ساخت و سازهاي غير استاندارد و متعاقباً ريزش جزئی يا كلی ساختمان ها، شركت های بیمه با ارائه بيمه نامه عيوب اساسی و پنهان ساختمان های مسكونی، هزينه های ناشی از ویرانی یا خسارت وارده به ساختمان كه ناشی از طراحی غلط،‌ نظارت غلط و استفاده از مصالح معيوب و غيراستاندارد باشد را به مدت 10 سال از تاريخ پايان كار ساختمان تحت پوشش قرار می دهند. هزينه های جلوگیری از توسعه خسارت، پاکسازی محل و برداشت ضایعات نيز می تواند با پرداخت مبلغ اضافی تحت پوشش قرار گيرد.
در حقیقت بیمه تضمین کیفیت ساختمان بيمه‌ای است كه برای حمايت از استفاده كنندگان و خريداران ساختمان‌ها كه سرمايه زندگی خود را برای خريد منزل و سرپناه هزينه می كنند طراحی و ارائه گرديده است.
سازه‌های اصلی ساختمان: عبارتست از سازه‌های باربر اصلی برای پايداری يا استحكام ساختمان‌ مانند پی، ستونها، كف‌ها، تيرها، بادبندها و تمام ديوارهای باربر و سقف ها.
سازه های جانبی ساختمان: عبارتست از اجزای غيرباربر ساختمان ها مانند ديوارهای غيرباربر، پنجره ها، گچ كاريها، كاشی كاريها، كف پوشها، دربها، نازك كاريها، لوله كشی های آب، گاز و فاضلابهای داخلی و تاسيسات الكتريكی و مكانيكی ثابت به استثنای مواردی كه تحت عنوان سازه های اصلی تعريف شده اند.
نكته قابل توجه آنست كه خسارات وارد به سازه های جانبی ساختمان در صورتی توسط اين بيمه نامه پوشش داده مي شود كه ناشی از وقوع خسارت در سازه اصلی ساختمان باشد.
ذينفع اين بيمه نامه مالك ساختمان يا هر شخصی كه بنا به درخواست بيمه گزار نام وی در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشی از خسارت مطابق با شرايط بيمه نامه به وی پرداخت می گردد و يا هر شخص ديگری كه بعداً‌ مالك خواهد شد، بوده و سرمايه بيمه شده، سرمايه نهايی است كه پس از تكميل ساختمان توسط بازرس فنی بيمه گر محاسبه می شود.
این بیمه‌نامه هرگونه خسارت وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و ...)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخش‌های استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که در طی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد در بر‌‌میگیرد.

سرمایه مورد بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

1. ارزش کارهای بنا: مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان
2. ارزش سایر کارهای ساختمانی: ارزش سایر کارهای انجام شده مانند محوطه‌سازی، احداث جاده‌های مورد نیاز، آبنما، مخازن آب، پل سواره‌رو یا پیاده‌رو.
3. هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات
4. هزینه‌های حرفه‌ای

خسارت های زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست:

۱- خسارت هايی كه عمداً يا سهواً توسط بيمه گزار يا ذينفع سبباً يا مباشرتاً به موضوع بيمه وارد می شود.
۲- آسيب های ناشی از آتش سوزی يا انفجار به استثنای مواردی كه آتش سوزی يا انفجار به طور مستقيم ناشی از خسارت تحت پوشش اين بيمه نامه باشد.
۳- خسارت ناشی از سيل، آتشفشان، طوفان، صاعقه و همچنين زلزله مگر اينكه توافق ديگری صورت گرفته باشد.
۴- جنگ، تجاوز، عمليات تروريستی يا خراب كاری، انقلاب، قيام، شورش، توقيف، غصب (چه انتظامی و چه‌ غير آن)، مصادره به هر نحو، جنبش‌های دسته‌جمعی، اعتصاب، كودتا، مبارزات سياسی، بلوا، ياغيگری و هرگونه عمليات خصمانه.
۵- خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم ناشی از تشعشعات اتمی و راديو اكتيو و آلودگی های مربوط به آنان.
۶- خسارات ناشی از رانش يا جابجايی زمين
۷- خسارات ناشی از نشست ساختمان مگر اينكه به دليل طراحی نادرست باشد.
۸- خسارت ناشی از ساختمان های مجاور، تاسيسات شهری و آبهای زيرزمينی.
۹- هر گونه خطا،، نقص يا اشتباه در طرح، اجرا يا مصالح مربوط به سازه های جانبی، تجهيزات، لوازم و اثاث يا اجزای خارجی ساختمان و نازک كاری.
۱۰- هرگونه تغيير در رنگ، نما، لكه شدن يا خرابی ظاهری و سطحی.
۱۱- خسارتهای ناشی از تعميرات، تغييرات و اضافات سازه های اصلی پس از تكميل ساختمان، مگر با اطلاع قبلی و موافقت كتبی بيمه گر.
۱۲- هر نوع خسارت ناشی از عايق كاری و عايق بندی ساختمان، پشت بام، لوله های آب و فاضلاب، مخازن، كليه تاسيسات ساختمان و يا تجهيزات تحت پوشش آن مگر اينكه توافق ديگری صورت گرفته باشد.
۱۳- هر گونه ماليات، ‌عوارض، هزينه و جريمه ناشی از افزايش ارزش مورد بيمه.
۱۴- خسارات ناشی از هر موضوعی كه بازرس فنی كتباً به بيمه گزار ابلاغ نموده و يا در گواهی تاييد مقيد به شرطی شده است، مگر اينكه متعاقباً اصلاح شده و مورد تاييد بيمه گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماً ناشی از آن نباشد.
۱۵- خسارت های ناشی از فرسودگی و استهلاك ساختمان.
۱۶- خسارت وارده به اثاثيه منزل.

مخاطبين:

• كليه سازندگان يا مالكين اوليه ساختمان.

بيمه عدم النفع ناشی از تاخير در بهره برداری DSU - Delay in Start Up Insurance

ممكن است در اثر بروز حادثه منجر به خسارت، زمان بهره برداری فعاليت عمرانی به تاخير افتاده و در نتيجه متحمل ضرر و زيان هنگفتی گرديد، برای تامين اين نياز شما، شركت های بیمه، بيمه عدم النفع ناشی از تاخير در بهره برداری را عرضه کرده اند.

بيمه بويلر و مخازن تحت فشار BPV -Boiler and Pressure Vessels

طي اين بيمه نامه خسارت وارده به بويلر و مخازن تحت فشار و خسارت به اشخاص ثالث و اموال مجاور متعلق به بيمه گذار كه ناشی از انفجار باشد تحت پوشش قرار می گيرد.

بيمه سازه های گلخانه

از آنجا كه سازه های گلخانه ای و عوامل توليد را مخاطراتی از قبيل سيل، صاعقه، زلزله، اتش سوزی، برف، تگرگ و غيره تهديد می كند و عموما يكی از مشكلاتی كه صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگين با آن مواجه می نمايد، مشكلات مالی جهت شروع به كار مجدد و ايجاد سازه ای سالم و مناسب كشت می باشد، بیمه سازه های گلخانه ای طرحی گردیده اند.

بيمه‌ نامه‌ پول‌ درصندوق‌ و پول‌ در گردش

پول‌ در صندوق‌

فقدان وجوه نقد و يا اسناد مالی كه قابل تبديل به پول باشند از قبيل چك های مسافرتی، چكهای بانكی، سفته و اوراق بهادار كه موضوع اين بيمه نامه می باشند، در اثر بروز خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سيل، زلزله، طوفان، سرقت، دزدی با شكست حرز و تصادف وسيله نقليه حامل وجوه كه منجر به مفقود و يا از بين رفتن وجوه گردد، تحت پوشش اين بيمه نامه قرار می گيرند.
متقاضيان اين بيمه نامه می توانند كليه شركت ها، كارخانجات توليدی، بانكهای قرض الحسنه، موسسات اعتباری،‌ فروشگاههای زنجيره ای، آژانسهای صندوق مسافرتی و ... باشند، كه همگی به نوعی با مسئله نقدينگی و نگهداری وجوه در صندوق در طی شبانه روز و همچنين با نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ديگر روبرو بوده و لذا هريك از اين واحدهای اقتصادی و بازرگانی به منظور حفظ اموال اشخاص ثالث كه به صورت امانت نزد آنها قرار دارد، از اين پوشش بيمه ای كه توسط شرکت های بیمه ارائه می شود، بهره مند گردند.

پول‌ درگردش‌

در اين‌ نوع‌ بيمه‌، كليه‌ وجوه‌ در حين‌ نقل‌ و انتقال ‌بيمه‌گزار از يك‌ نقط‌ه‌ به‌ نقاط‌ ديگر در مقابل‌ خط‌رات‌ آتش‌ سوزی، انفجار، صاعقه‌ و سرقت‌ "اعم‌ از مسلحانه‌ يا غيرمسلحانه‌ و توام‌ با جبر و عنف‌" تحت‌پوشش‌ بيمه‌ای می باشد.

بيمه نامه اسب

اين نوع بيمه نامه به صاحبان اسب و باشگاه داران ارائه می گردد و خطراتی مانند تلف شدن ناشی از بيماری، تلف و نقص عضو ناشی از حمل ونقل، تلف و نقص عضو ناشی از حوادث ناگهانی و غيرقابل پيش بينی و تلف ناشی از سخت زايی ماديان را تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه شتر مرغ

اين نوع بيمه نامه ها به صاحبان مزارع پرورش شتر مرغ قابل ارائه مي باشد و خطراتی را كه تحت پوشش قرار می دهد عبارتست از تلف شتر مرغ ناشی از ترس و استرس كه علت آن خطرات طبيعی مثل سيل و رعد و برق باشد، شكستگی و دررفتگی اعضای بدن، بيماريهای عفونی و ساير خطراتی كه بر اساس توافق بيمه گر و بيمه گزار به خطرات ياد شده اضافه می گردند.

بیمه انرژی (نفت، گاز و پتروشيمی):

بیمه‌های نفت و انرژی با هدف تحت‌پوشش قرار دادن سرمایه‌های ملی و افزایش اطمینان‌خاطر و بهره‌وری صنایع مختلف انرژی و همچنین بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دست نفت ایجاد شده است و با ارایه خدمات مطلوب و جبران خسارت‌های احتمالی، توسعه صنایع و افزایش تولید را به همراه دارد.
با توجه به نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم داخلی و خارجی برای نوسازی، بهسازی و ارتقای کیفیت تجهیزات استفاده شده در روندهای اکتشاف، استخراج، تولید، پالایش نفت و نیز به‌منظور اطمینان‌خاطر از سرمایه‌گذاری در این حوزه، صنعت بیمه به‌عنوان پشتوانه، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های ملی و امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا می‌کند.
پروژه‌های بزرگ و گسترده (نفت، گاز و پتروشيمی) كه جهت استخراج، اكتشاف، حفاری، پالايش و ... نفت، گاز و پتروشيمی در دريا و خشكی ساخته و اجرا می شوند چه هنگامی كه در حال ساخت و نصب هستند و چه هنگام بهره برداری به عنوان پروژه های انرژی تحت پوشش اين بيمه نامه قرار می گيرند. اين بيمه نامه كليه پروژه هاي ساحلی و فراساحلی در خشكی و دريا را پوشش مي دهد.
بيمه نامه های انرژی در چارچوب شرايط استاندارد جهاني صادر می شوند كه پوشش های متنوع و گسترده درخواستی همراه با دوره های آزمايش و راه اندازی و دوره نگهداری را دربر می گيرند.

انواع بیمه های نفت و انرژی

در بیمه نفت ریسک‌های شرکت‌های نفتی در بخش‌های مختلف همچون سکوهای نفتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پتروشیمی‌ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه‌کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیان های ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف عملیات و ریسک‌های مرتبط با کارکنان این شرکت ها تحت پوشش قرار می گیرد. فعالیت این رشته بیمه معمولاً به بخش آتش سوزی نفت و مهندسی نفت نیز تقسیم می شود.

به موجب تبصره 2 ماده 10 آیین نامه شماره 76 راجع به نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن، بیمه نفت و گاز و پتروشیمی مربوط به موارد زیر است:

الف) بخش خشکی یا ساحلی (On Shore)

عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه های حفاری)، پالایشگاه‌های نفت، توسعه پالایشگاه های نفت، پالایشگاه های گاز، توسعه پالایشگاه های گاز، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره برداری، ساخت و نصب تاسیسات نفت/گاز/پتروشیمی، کارخانه های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره برداری.

ب) بخش دریایی یا فراساحلی (Off Shore)

عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری)، ساخت سکوهای حفاری دریایی، بارگذاری جکت‌ها، Deck ها و غیره بر روی Barge و حمل و استقرار آن ها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهای حفاری دریایی، بازسازی سکوهای حفاری دریایی، سکوهای حفاری دریایی در حال بهره برداری، لوله گذاری در دریا و خطوط لوله در حال بهره‌برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا.

بیمه از کارافتادگی ماشین آلات، بیمه حفاری چاهای نفت و گاز، بیمه تمام خطر سکوهای نفتی، بیمه تمام خطر اموال، بیمه تمام خطر پالایشگاه ها، بیمه تمام خطر کارخانجات و تاسیسات پتروشیمی، بیمه تمام خطر تجهیزات حفاری و انواع بیمه های مسئولیت اعم از قانونی و قراردادی و فنی می توانند پوشش های بیمه ای قابل قرار گرفتن در زیرمجموعه بیمه نفت باشند.

نرخ حق بیمه در بیمه نامه های مهندسی

در این نوع بیمه نامه ها طرحی مبنی بر ارائه نرخ های ثابت حق بیمه وجود ندارد و با توجه به شرایط فنی و مکانی پروژه و اطلاعات تکمیلی در پرسشنامه و سابقه خسارتی و ... حق بیمه تعیین می گردد. حتی در پاره ای از اوقات جهت صدور بیمه نامه مهندسی برای پروژه هایی که از سرمایه بسیار بالایی برخوردارند شرکتهای بیمه موظفند جهت اخذ پوشش اتکایی بیمه نامه ها، تأییدیه لازم را درخصوص نرخ و شرایط حق بیمه از بیمه مرکزی دریافت نمایند. (مطابق با آئین نامه 76 بیمه مرکزی)

سایر بیمه ها