بیمه نامه بدنه

بیمه نامه بدنه

بیمه نامه بدنه چیست؟

پوششی اختیاری است كه وسايل نقلیه موتوری زمینی را در مقابل خطرات معینی پوشش می دهد. در بیمه های بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب ديدن اتومبیل و در صورتی كه خطر ايجاد شده تحت پوشش بیمه نامه باشد خسارت خود را دريافت خواهد كرد.
به طور كلی اتومبیلهايی كه جهت پوشش بیمه بدنه معرفی می گردند در ابتدای امر بايستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند و اين قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات می گردد:
اينكه حداكثر بیش از ۱۰ سال از تولید و مونتاژ وسائل نقلیه سواری در زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد، البته برای پوشش بیمه بدنه اتومبیلهای سواری با قدمت سال ساخت بیشتر از 10 سال برای هر سال اضافه بر ۱۰ سال معمولا ۵ درصد اضافه نرخ به عنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و به حق بیمه های اصلی اضافه گرديده و صدور بیمه نامه برای اتومبیلهايی كه بیش از ۲۰ سال از سال ساخت آنها گذشته باشد نیاز به اخذ مجوز از مديريت بیمه های اتومبیل دارد.
راه ديگر اثبات قابلیت پوشش بیمه نامه بدنه برای اتومبیلهای معرفی شده، كارشناسی بازديد اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده توسط كارشناس مورد تأيید شركت است كه كارشناس مزبور بايد داراي مجوز كارشناسی بازديد اولیه و كد اختصاصی بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نمايد.

چرا بیمه بدنه برای خودروی شما نیاز است؟

افزایش ارزش خودروها در سال‌های اخیر، جبران هزینه‌های خسارت‌های اتفاق افتاده را برای دارندگان خودرو بسیار سخت کرده است. همانطور که می‌دانید بیمه شخص ثالث خسارات جانی و مالی وارد شده به سایر افراد را جبران می‌کند و خودروی آسیب دیده که مقصر ماجراست نمی‌تواند هیچگونه خسارتی از محل بیمه شخص ثالث خود دریافت نماید، از این رو مواردی که در بیمه های شخص ثالث قابل پرداخت نمی‌باشد با بیمه بدنه جبران می‌شوند از جمله:

- در تصادفاتی که شما مقصر حادثه باشید نمی‌توانید از بیمه‌نامه‌های شخص ثالث برای اتومبیل خود استفاده کنید.
- اگر اتومبیل شما سرقت یا دچار آتش سوزی یا سقوط و واژگونی گردد نمی‌توانید از بیمه نامه شخص ثالث خود استفاده نمایید.
- زمانی که اتومبیل پارک شده شما، دچار تصادف می‌شود و شما نمی‌دانید مقصر این حادثه چه کسی است نمی‌توانید از بیمه نامه شخص ثالث خود استفاده نمایید.
- زمانی که اتومبیل شما گرفتار بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان و … شود و یا خودرو و یا لوازم جانبی آن به سرقت برود، نمی‌توانید از بیمه نامه شخص ثالث خود استفاده نمایید.

با داشتن بیمه بدنه تمام خسارت‌های گفته شده در بالا از شرکت بیمه قابل دریافت است. با توجه به چند علت گفته شده در بالا، خرید بیمه بدنه می تواند بسیار عاقلانه باشد.

پوشش های بیمه بدنه:

در این قسمت دو گروه از پوشش ها انجام می پذیرد:
پوشش های اصلی
پوشش های تکمیلی (اضافی)

پوشش های اصلی:

منظور از پوشش های اصلی، خسارت هایی است که به صورت عادی و بدون خرید پوشش اضافی توسط بیمه بدنه جبران می شود. پوشش های اصلی بیمه بدنه شامل موارد زیر است:

- هرگونه حادثه و تصادف با خودروی دیگر یا جسم ثابت و متحرک
- سقوط، واژگونی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار
- سرقت کلی خودرو (مربوط به دزدیده شدن خودرو و آسیب های وارد شده به وسایل اصلی خودرو یا وسایل اضافی درج شده در بیمه نامه در حین سرقت)
- خسارتی كه در جریان نجات و یا انتقال خودروی خسارت دیده به آن وارد شود.
در صورت بروز خطرات اصلی، خسارت باطری و لاستیک های خودرو نیز تا ۵۰ درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

پوشش های تکمیلی:

1) سرقت درجای لوازم و قطعات وسائل نقليه مورد بيمه

چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت كلی خود اتومبیل) در حال توقف دزديده شود پوشش خطرات اصلی اين خسارت را جبران نمی نمايد. در اين صورت بیمه گزار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (راديوپخش، رينگ و لاستیك، آينه های بغل و …) را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بیمه، قطعات مورد نظر تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند. لازم به ذكر است ارزش آنچه تحت اين عنوان قابل بیمه كردن است در مجموع از 20% ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد كرد و حق بیمه مربوطه ۳ درصد ارزش كل قطعات و لوازم مورد تأيید كارشناس بازديد اولیه و توافق بیمه گر و بیمه گزار می باشد.

2) غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در ايام تعميرات - ایاب و ذهاب

هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نباشد و در تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزينه اياب و ذهاب به بیمه گزار پرداخت می گردد. در صورت خريد اين پوشش حداكثر تعهد بیمه گر براي مدت ۳۰ روز عدم استفاده از خودرو به ازای هر روز مبلغی در نظر گرفته میشود که ۳ روز اول آن به عنوان فرانشیز کسر می گردد مشروط به اينكه جمع كل غرامت بابت ايام عدم امكان استفاده از اتومبیل از 20% مبلغ خسارت برآورد شده تجاوز نكند. مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط كارشناس خسارت شركت تعیین می شود.

3) شكست شيشه های وسيله نقليه مورد بيمه به تنهايی و به عللی غير از حوادث مورد تعهد بيمه گر

با درخواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه شكست شیشه به تنهايی و به غیر از خطرات اصلی مانند شكست بواسطه تغییر دما و يا متراكم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه تحت پوشش خطرات تكمیلی بوده و قابل جبران می باشد. خسارت قابل پرداخت، ارزش روز شیشه و هزينه نصب آن پس از كسر 10% به عنوان فرانشیز خواهد بود و حق بیمه آن ۵ درصد حق بیمه سالانه خطرات اصلی می باشد.

4) نوسانات قيمت

افزايش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت مشروط بر اينكه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد می تواند تا میزان 100% ارزش روز بیمه در تاريخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد.
افزايش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسانات قیمت فقط در خسارتهاي جزئئ و حداكثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ريال قابل پرداخت می باشد، حق بیمه مربوطه برابر ۵% حق بیمه سالانه بیمه بدنه تعیین و محاسبه می گردد.

5) بلايای طبيعی (سيل – زلزله – آتشفشان):

مطابق ماده پنجم بند ۲ شرايط عمومی بیمه نامه خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل و آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر مستثنی گرديده ولی به عنوان يك پوشش تكمیلی، خطرات مذكور با حق بیمه ای معادل ۵% حق بیمه خطرات اصلی در تعهدات بیمه گر قرار می گیرد.

6) خطرات تبعی (رنگ – مواد شيميايی – اسيد پاشی):

از آنجا كه خطرات و خسارات ناشی از پاشیدن اسید، رنگ و ساير مواد شیمیايی بر روی خودرو تحت پوشش خطرات اصلی بیمه نامه بدنه نمی باشد و به عنوان يك پوشش تكمیلی قابل خريداری می باشد، خطرات مذبور با دريافت ۵ درصد حق بیمه سالانه تحت پوشش قرار می گیرد.

7) خطرات ناشی از کشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روی بدنه موضوع بيمه

در این پوشش خسارات ناشی از کشیدن میخ و ایجاد خط و خش بر روی خودرو با پرداخت حق بيمه ای معادل ۵ درصد حق بیمه سالانه جبران می گردد.

8) پوشش حذف فرانشیز:

همانطور که می دانید پرداخت بخشی از خسارت به عهده بیمه گذار است که به آن فرانشیز می گویند. با خرید پوشش حذف فرانشیز می توانید خسارت های به وجود آمده را به صورت کامل از شرکت بیمه دریافت کنید.

9) پوشش ترانزیت (خارج از کشور):

این پوشش مربوط به خطراتی است که خارج از مرزهای کشور به وسایل نقلیه وارد می شود.


لازم به ذکر است که تمامی پوشش های فوق در حال حاضر در تمامی شرکت های بیمه در حال اجرا نمی باشد و این گزینه ها در شرکت های مختلف به صورت های گوناگون انجام می پذیرد.

خسارت های غیر قابل پوشش در بیمه بدنه

خسارت هایی که در اثر جنگ، شورش، حمله و یا اعتصاب وارد می شود
خسارت های مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل انفجارهای هسته ای
خسارت های عمدی توسط بیمه گذار، ذینفع یا راننده خودرو
تعقیب و گریز از پلیس (مگر آنکه گریز از پلیس توسط فرد دیگری به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک خودرو انجام شود)
رانندگی بدون گواهینامه / گواهینامه باطل شده / گواهینامه غیرمرتبط با وسیله نقلیه (مثلا راندن اتومبیل با گواهینامه موتور)
نکته: تمام شدن اعتبار گواهی نامه به معنای باطل شدن آن نیست.
مستی و استفاده از مشروبات الکلی، مواد روان گردان یا مخدرها
بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر (به جز خودروهایی که مجاز به بکسل کردن باشند)
حمل بار بیشتر از حد مجاز

محاسبه نرخ بیمه بدنه

مبلغ اولیه حق بیمه بدنه خودرو براساس ارزش روز خودرو محاسبه می گردد. به این معنی که هر چه ارزش خودروی شما بیشتر باشد، قیمت بیمه بدنه آن نیز بیشتر خواهد شد.
مبلغ نهایی بیمه بدنه براساس ارزش خودرو، تعداد سیلندر خودرو، سال ساخت خودرو، پوشش‌های اضافی انتخابی و تخفیفاتی که در بیمه نامه لحاظ می گردد محاسبه می شود.

تخفیف بیمه بدنه (تخفیف عدم خسارت خودرو):

یکی از عامل های تاثیرگذار بر نرخ بیمه بدنه، تخفیف عدم خسارت بیمه است یعنی به تعداد سالی که بیمه‌گزار از بیمه‌گر خسارت دریافت نکرده باشد در هنگام تمدید بیمه‌نامه می تواند از شرکت بیمه‌گر تخفیف بگیرد و مبلغ تخفیف از حق بیمه بدنه او کسر خواهد شد. در بیمه البرز در صورت عدم دریافت خسارت در سال اول بیمه ای در زمان تمدید 30% و به ترتیب برای سال های بعد 40%، 50%، 60% و 70% تخفیف برای بیمه گذار منظور خواهد شد.

سایر بیمه ها