نحوه اخذ پروانه نمایندگی بیمه

نحوه اخذ پروانه نمایندگی بیمه

نمایندگی بیمه جنرال حقیقی

نحوه اعطای نمایندگی

1. مطالعه دقیق آیین نامه شماره 75 مصوب شورای عالی بیمه، به ویژه ماده 5
2. مراجعه به مديريت امور نمايندگان شركت هاي بيمه و اخذ پذيرش از شركت مورد نظر
3. شرکت در دوره های آموزشی نمایندگی بیمه (در صورت نداشتن سابقه فعالیت بیمه ای مندرج در آیین نامه)
4. شرکت در آزمون دانش و اطلاعات بیمه ای (آداب)
5. گذراندن دوره كارآموزي به مدت ۱۵ روز اداري در شركت بيمه ذی ربط
6. مراجعه به شرکت بیمه مورد نظر جهت معرفي دفتر كار و سپردن تعهد و تضامين مربوطه و ساير اقدامات لازم براي شروع فعاليت نمایندگی بیمه
7. هماهنگی نهایی با شرکت بیمه ذیربط برای اختصاص کد و شروع فعالیت پس از موافقت نهایی بیمه مرکزی با اعطای پروانه به نمایندگی مذکور

نمایندگان بیمه جنرال حقوقی

نحوه اعطای نمایندگی

1. مطالعه دقیق آیین نامه شماره 75 شورای عالی بیمه ، به ویژه ماده 6
2. مراجعه به مديريت امور نمايندگان شركت هاي بيمه و اخذ پذيرش از شركت مورد نظر
3. شرکت در دوره های آموزشی نمایندگی بیمه توسط مدیر عامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیات مدیره (در صورت نداشتن سابقه فعالیت بیمه ای مندرج در آیین نامه)
4. شرکت در آزمون دانش و اطلاعات بیمه ای (آداب) توسط مدیر عامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیات مدیره
5. گذراندن دوره كارآموزي به مدت ۱۵ روز اداري در شركت بيمه ذی ربط توسط مدیر عامل و عضو بیمه ای هیات مدیره
6. هماهنگی با شرکت بیمه ذیربط و اخذ موافقت اولیه برای تشكيل و ثبت شرکت در قالب شركت سهامي خاص يا شركت تعاوني متعارف
7. هماهنگی با شرکت بیمه ذربط جهت ارسال مستندات لازم برای ثبت شرکت نمایندگی به بیمه مرکزی ج.ا.ایران
8. ارائه مستندات مربوط به ثبت شرکت نمایندگی ( روزنامه رسمی ثبت) با هماهنگی شرکت بیمه ذیربط به بیمه مرکزی
9. مراجعه به شرکت بیمه مورد نظر جهت معرفي دفتر كار و سپردن تعهد و تضامين مربوطه و ساير اقدامات لازم براي شروع فعاليت نمایندگی بیمه
10. هماهنگی نهایی با شرکت بیمه ذیربط برای شروع فعالیت پس از موافقت نهایی بیمه مرکزی با اعطای پروانه به شرکت نمایندگی مذکور
آیین نامه شماره 75 – آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه و الحاقات آن