سطح توانگری شرکت های بیمه

سطح توانگری شرکت های بیمه

شركتهای بيمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بيمه (آيين نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از حسابرسی صورتهای مالی سالانه، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی به بيمه مركزی ارسال نمايند. در همين راستا اداره كل نظارت مالی بیمه مرکزی پس از بررسی و كنترل محاسبات، آخرين وضعيت نسبت توانگری هر يك از شركتهای بيمه را برای اطلاع عموم ذينفعان اعلام می نماید.

شركتهايی كه در سطح يك توانگری و وضعيت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر ۱۰۰ درصد و بيشتر است. اين شركتها از توانايی كافی جهت ايفای تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند.

نسبت توانگری مالی سطح دو، بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخصهای تعريف شده سطح دو توانگری به اين معناست كه شركتهای بيمه توانايی ايفای تعهدات خود را دارند ولی بايد برای رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالی خود را ترميم و تقويت كنند. برابر برنامه ريزی صورت گرفته، بيمه مركزی از شركتهای مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزايش سرمايه نموده كه پس از بررسی و تأييد، برای اجرا به شركتهای مشمول ابلاغ می شود.

نسبت توانگری مالی سطح سه، بيش از ۵۰ درصد و كمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شركت های بيمه ای كه در سطح سه قرار می گيرند، موظفند علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالی، برنامه افزايش سرمايه خود را براي ۲ سال مالی آتی (به تفکيك سالانه) تهيه و جهت رسيدگی به بيمه مركزی ارائه نمايند. اين برنامه ها بايد به گونه ای باشد كه در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری حداقل تا سطح ۲ ظرف دو سال آينده را به روشنی نشان دهد.

نسبت توانگری مالی سطح چهار، بيش از ۱۰ درصد و كمتر از ۵۰ درصد است. شركتهايی كه در سطح ۴ قرار می گيرند بايد برنامه ترميم وضعيت مالی و برنامه افزايش سرمايه را براي سال مالی آينده تهيه و جهت رسيدگی به بيمه مركزی ارائه دهند. برنامه های مذكور بايستی به گونه ای تدوين شوند كه نشان دهند چگونه مؤسسه بيمه سطح توانگری خود را ظرف يکسال حداقل تا سطح ۳ ارتقا خواهد داد. علاوه بر اين با توجه به سطح توانگری شركتها، بيمه مركزی به استناد ماده ۱۲ آئين نامه توانگری، شركتهای بيمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری ازجمله كاهش صدور بيمه نامه، عدم ارائه پاداش به مديران و خودداری از سرمايه گذاری در بخشهای كم بازده نموده است.

نسبت توانگری مالی سطح پنج، كمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری مؤسسه بيمه در سطح پنج باشد، بيمه مركزی مجاز است پروانه فعاليت مؤسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه ای تعليق يا ابطال نمايد.

در راستای اجراي آيين نامه توانگری مالی، بيمه مركزی به عموم هموطنان و بيمه گذاران توصيه می كند به سطح توانگری مالی شركتهای بيمه كه توسط بيمه مركزی تأييد و اطلاع رسانی شده به عنوان يکی از معيارهای انتخاب بيمه گر خود توجه كرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه، نحوه رسيدگی و پرداخت خسارت و ظرفيت مجاز نگهداری و قبولی ريسك در شركتهای بيمه غفلت ننمايند.

آیین نامه شماره ۶۹ – نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه
آخرین وضعیت نسبت توانگری شرکت های بیمه در سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۹ (برگرفته از سایت بیمه مرکزی)
آخرین وضعیت نسبت توانگری شرکت های بیمه در سال های 1398 لغایت 1402 (برگرفته از سایت بیمه مرکزی)