بیمه های باربری

بیمه نامه آتش سوزی
۲۴ اسفند, ۱۳۹۷

تعریف:

بیمه حمل و نقل کالا بیمه اي است که بموجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه اي که از بیمه گذار دریافت میکند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه اي به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهاي موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید. علاوه بر آن در بعضی موارد زیان وارد بر اشخاص ثالث را نیز جبران کند.

فرم پیشنهاد:

مجموعه پرسش هایی است که بیمه گر به منظور شناسایی نیازهاي بیمه اي، کسب اطلاعات در مورد موضوع بیمه، ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق بیمه از متقاضی خدمات بیمه یا نماینده وي می پرسد و پس از پاسخ متقاضی و تکمیل فرم و امضاء آن توسط بیمه گذار یا نماینده وي، جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود.

انواع طبقه بندي بیمه هاي باربري

 1. داخلی
 2. وارداتی
 3. صادراتی
 4. ترانزیت

انواع پوشش در بیمه نامه های باربری:

 • داخلی (زمینی)
 • A – ALL RISK
 • B – A (WITH PARTICULAR AVERAGE)
 • C – P.A (FREE OF PARTICULAR AVERAGE)
 • توتال لاس

 

بیمه های داخلی:

الف) خطرات اصلی:

 1. آتش سوزي
 2. حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف ، پرت شدن و واژگونی وسیله نقلیه

ب) خطرات اضافی:

 1. برخورد جسم خارجی با مورد بیمه
 2. پرت شدن محموله از روي وسیله نقلیه
 3. بارگیري و تخلیه
 4. سرقت کلی
 5. آبدیدگی

خطرات تحت پوشش کلوز C:

 1. آتش سوزي یا انفجار
 2. به گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 3. واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 4. تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی ب هغیر از آب
 5. تخلیه کالا در بندر اضطراري
 6. فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی
 7. به دریا انداختن کالا جهت سبک سازي کشتی

خطرات تحت پوشش کلوز B:

 1. تمامی خطرات شرایط C
 2. زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 3. به دریا افتادن کالا از روي عرشه کشتی
 4. ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینریا محل انبار
 5. تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیري و یا تخلیه کشتی یا شناور.

خطرات تحت پوشش کلوز A:

همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالاي مورد بیمه می شود به جز مواردي که استثنا شده است.

شرایط توتال لاس:

 • بیمه نامه های تشریفاتی
 • از بین رفتن کل محموله در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزي یا غرق شدن شناور

کلوزهای اختصاصی:

که با توجه به نوع کالای مورد بیمه و درخواست بیمه گذار قابلیت اضافه شدن دارد.

پوشش اضافی همراه با کلوز  Cبیمه هاي باربري:

در صورت درخواست بیمه گذار با درج کلوز زیر در شرایط خصوصی بیمه نامه خطر عدم تحویل تحت پوشش قرار می گیرند:

کلوز عدم تحویل INSTITUTE NON-DELIVERY CLAUSES

عدم تحویل به حالتی اطلاق می گردد که یک یا چند بسته کامل کالاي بیمه شده در جریان حمل و نقل به علت نامعلومی مفقود و به بیمه گذار تحویل نگردد.

پوشش اضافی همراه با کلوز B بیمه هاي باربري:

با درج خطرات زیر در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند:

 • شرایط دزدي، دله دزدي و عدم تحویل
 • قلاب زدگی,
 • آبدیدگی,
 • روغن زدگی,
 • شکست و ریزش,
 • خسارات ناشی از کالاهاي دیگر

برخی از استثنائات شرایط سه گانه بیمه هاي باربري:

 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادي بیمه گذار
 • نشت و ریزش عادي، کسري عادي و وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادي مورد بیمه.
 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندي یا آماده سازي مورد بیمه براي حمل
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
 • تلف، آسیب یا هزینه اي که علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
 • عدم قابلیت دریانوردي و نامناسب بودن کشتی براي دریا نوردي
 • خطر جنگ شامل جنگ داخلی ،انقلاب ، شورش، توقیف ، مصادره
 • خطر اعتصابات

اصطلاحات بازرگانی بین المللی:

خریداران و فروشندگان کالاها و به عبارت بهتر واردکنندگان و صادرکنندگان کالا براي ساده شدن روابط و مشخص شدن مسؤولیت ها در تقابل با یکدیگر از مقررات متحدالشکلی که از قبل تعیین شده و مورد پذیرش اتاق بازرگانی تمامی کشورها نیز می باشد , استفاده می نمایند.

اینکوترمزتوزیع هزینه ها و ریسک ها براي خریداران وفروشندگان می باشد که در چهار گروه  D,C,F,E طبقه بندي شده اند.

کاربرد اینکوترمزها در بیمه های باربری:

در بیمه هاي باربري براي تشخیص نقطه انتقال ریسک به بیمه گذار و مولفه هاي تشکیل دهنده ارزش مورد بیمه از اصطلاحات اینکوترمز استفاده می شود.