بیمه مسئولیت

بیمه بدنه
۲۴ اسفند, ۱۳۹۷
بیمه نامه آتش سوزی
۲۴ اسفند, ۱۳۹۷

تعریف مسئولیت:

مسئولیت از نظر حقوقی به استناد ماده ۳۲۸ قانون مدنی ایران اینگونه تعریف میشود “هر کس مالی از غیر را تلف نماید ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید و هر کس موجب زیان و یا خسارت به جان و مال اشخاص دیگر شود مسئول جبران آن می باشد.” و از نظر لغوی به معنی پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن می باشد.در واقع می توان مسئولیت را چنین تعریف کرد که هرکسی بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر دیگری باشد.

انواع مسئولیت:

مسئولیت اخلاقی:

مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبه شخصی دارد . مثل دروغ گفتن، تهمت زدن، دشنام دادن و…

مسئولیت قانونی:

مسئولیتی است که به موجب قانون هر جامعه ای معین گردیده و وقتی معنی می یابد که خسارتی یا زیانی متوجه فرد یا جامعه گردیده باشد. بر اساس اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسئولیت تجلی می نماید.

الف) بیمه مسئولیت کیفری:

هر گاه فرد یا افراد بر اثر اعمال و رفتار خود نظم اجتماع را مختل نمایند و جامعه را متضرر نمایند مسئولیت کیفری بوجود می آید و برای آن مجازات های نظیر جریمه، زندان و اجرای حد در قانون در نظر گرفته شده است.

ب) بیمه مسئولیت مدنی:

مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگر ی دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد.

تعریف بیمه مسئولیت مدنی:

بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه گر به ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالت را جبران کند . در بیمه مسئولیت مدنی موضوع بیمه تأمین و جبران خسارت هایی است که در اثر حوادث ناشی از فعال افراد و بنگاه ها و سازمان ها متوجه دیگران می شود این خصلت تعهد به نفع دیگران ) اشخاص ثالث( ویژگی بارز بیمه مسئولت مدنی است.

انواع بیمه ها ی مسئولیت مدنی

 1. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
 2. بیمه مسئولیت مدنی عمومی
 3. بیمه مسئولیت حرفه ای
 4. بیمه مسئولیت فنی مدیران
 5. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا
 6. بیمه های طرحهای مخصوص
 7. بیمه مسئولیت قراردادی

 

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

چرا کارفرمایان باید بیمه مسئولیت داشته باشند؟

جواب: با توجه به مفاد و الزامات قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده یک قانون کار: کلیه کارفرمایان،کارگران،کارگاهها،مؤسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده پنج: کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنها و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول این قانون می باشند.

ماده ۸۵ : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هائی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی) جهت تامین حفاظت فنی( و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی)جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدوین می شود،برای کلیه کارگاهها،کارفرمایان و کارآموزان الزامی می باشد.

ماده ۹۵ :مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولینواحد های موضوع ذکر شده ماده ۸۵ قانون خواهد بود.هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد،حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.

بنابراین قانون کار،کارفرما را درمقابل خسارات بدنی کارکنان که ناشی ازعدم رعایت مقررات حفاظت فنی و خدمات بهداشت کار میباشد مسئول شناخته و وی را ملزم به جبران خسارت جانی حاصله میداند.

در چنین شرایطی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان تجلی یافته و در واقع این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان خود تحت پوشش بیمه قرارمی دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید ومسئولیت بیمه گذار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد منظور از خسارت جبران بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشکی وغرامت نقص عضو وفوت کارکنان می باشد.

لذا طبق ماده ۲ آئین نامه بیمه مرکزی موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان عبارتست از:

مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال پرداخت هزینه های پزشکی،غرامت صدمه جسمی،نقص عضو و فوت کارکنان ناشی از حادثه موضوع بیمه می باشد

این بیمه نامه بر سه نوع میباشد:

–  بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های ساختمانی

–  بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی

–  بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های خدماتی ، صنعتی ، تولیدی ، بازرگانی ، تجاری و …

 

الف) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت های ساختمانی:

کلیه کارگرانی که در یک پروژه ساختمانی مشغول بکار هستند تحت پوشش حوادث کاری قراردارند وچنانچه یکی از آنها در حین کار و در محدوده تعریف شده در بیمه نامه دچار صدمه بدنی یا فوت گردد بیمه گر موظف به پرداخت غرامت مطابق تعهدات خود که درجدول مشخصات بیمه نامه درج شده خواهد بود.

پوشش این بیمه نامه شامل کلیه مراحل ساخت یک پروزه ساختمانی از تخریب بنای قدیمی،خاکبرداری،گودبرداری و احداث بنای جدید می باشد. پوشش ارائه شده بیمه نامه فوق بدون الحاق کلوزها شامل فقط خسارتهای حادث شده به کارگران)شامل کارگر ساده و حرفه ای ، بناء و معمار ( مشغول در ساختمان در اثر کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی در محدوده کاری بوده و شرط پرداخت خسارت مسئول شناخته شدن کارفرما از سوی مراجع قضایی میباشد.

 

ب) بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی:

در این بخش پروژه های عمرانی شامل کلیه پروژه های مقاطعه کاری و نصب را که در نتیجه آن احداث پارک و فضای سبز،محوطه سازی،راه سازی،احداث فرودگاه،احداث کارخانه،راه آهن،خطوط انتقال آبو برق و گاز ..،طرحهای پتروشیمی،ساخت اسکله،پالایشگاه،نیروگاه،پروژه های فاضلاب،مترو و …و سایر ابنیه و محدثات بجز ساختمان سازی اجرا می گردد می باشد. دلیل اینکه فعالیت ساختمان سازی را از سایر پروژه ها جدا نموده اند این است که ساختمان سازی بیشتر توسط عموم مردم و اشخاص حقیقی اجرا می گردد و دارای ریسک مشابه می باشند اما پروژه های عمرانی با مقررات خاص حاکم بر هرکدام اجرا گردیده و تفاوتهای زیادی بین ریسک خطر آنها وجود دارد،مثلا” ساخت یک پارک با احداث سد یا نیروگاه و یا خطوط مترو دارای ریسک متفاوت می باشد.

دراین نوع پروژه ها آنچه برای بیمه گران مهم است و حق بیمه بر مبنای آن محاسبه می گردد نوع پروژه در حال اجرا و تعداد پرسنل بیمه گذار می باشد. در این حالت نیز اعلام محدوده فعالیت به دقت و کامل بسیار مهم و تاثیر گذار است . در این نوع بیمه نامه باید تصویر پیمان ارائه گردد، زیرا بیمه گر با مطالعه پیمان اولا موضوع کار و نوع فعالیت را مورد ارزیابی قرار می دهد. ثانیا با مشخص شدن نوع فعالیت می تواند ریسک را به درستی ارزیابی نموده و حق بیمه پایه را مشخص نماید . همچنین محدوده فعالیت در پیمان مشخص است و درزمان پرداخت خسارت به بیمه گر کمک خواهد نمود تا در تشخیص محدوده محل فعالیت و چگونگی پرداخت خسارت بررسی های لازم را انجام داده و خسارت را به درستی پرداخت کند.

به عناون مثال در پیمان یک پروژه عمرانی مربوط به حفاری و لوله گذاری فاضلاب به دقت مسافت حفاری، طول و عرض و عمق آن و محدوده فعالیت کمک بیاری به بیمه گر جهت ارزیابی ریسک پروژه خواهد نمود. نکته دیگر تعداد پرسنل است، بیمه گذاران باید تعداد پرسنل خود را اعم از ثابت و متغیر به درستی اعلام نمایند زیرا تعداد آنها به عنوان یک پارامتر مستقیم د رفرمول محاسبه حق بیمه تاثیر گذار است. بدیهی است در صورتیکه تعداد موجود و تعداد بیمه شده در بیمه نامه با یکدیگر همخوانی نداشته باشند موجب اعمال قاعده نسبی خواهد گردید که این امر موجب پرداخت بخشی از خسارت توسط بیمه گذار می شود.

ج) بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های صنعتی، تولیدی و خدماتی

به کلیه فعالیتهایی که مربوط به احداث بنا نباشد و فعالیتهای عمرانی را نیز در بر نگیرد فعالیتهای صنعتی،تجاری،بازرگانی و خدماتی می گویند.مانند شرکت ها و سازمانهای اداری،خدماتی،فروشگاهها و مراکز تجاری،کارگاههای کوچک و بزرگ مانند نجاری جوشکاری و..، کارخانجات نساجی،صنایع آهن و فولاد،محصولات لاستیکی و پلاستیکی و….. که این فعالیتها بالغ بر هزاران شغل می باشند که به براساس میزان ریسک در هشت طبقه شغلی تقسیم می شود که هرچه تعداد طبقات بالا می رود یعنی از طبقه اول به سمت طبقات بالاترحرکت میکنیم ریسک خطر هم بیشتر می شود.

بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی:

در این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ) غیر مرتبط با فعالیت بیمه گذار( طبق قوانین جاری کشور تحت پوشش است و خسارت های جانی و مالی زیان دیدگان جبران می گردد.

– بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

– بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

– بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری

– بیمه مسئولیت شهربازی ها

– بیمه مسئولیت نگهداری آسانسورها

بیمه مسئولیت حرفه ای

در این نوع بیمه نامه مسئولیت قانونی صاحبان حرف در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت جانی و مالی گردیده اند تحت پوشش قرار می گیرد.

مهم ترین انواع این نوع بیمه نامه عبارتند از:

 • بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب
 • بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
 • بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان
 • بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران بیمارستان،کلینیک،داروخانه و آزمایشگاه
 • بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

 

۴) بیمه مسئولیت فنی مدیران

۱- بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک

۲- بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی

 • بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
 • بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی
 • بیمه مسئولیت مدنی مدیر/ هیات مدیره ساختمان

 

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

موضوع این بیمه نامه جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف کنندگان کالا واشخاص ثالث ناشی از خطرات کالا می باشد که در نتیجه عدم ایمنی و عیب و نقص کالای تولید و عرضه شده به وقوع پیوسته باشد. همچنین عدم کیفیت و کارایی مطلوب کالا نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت. این بیمه دارای دو بخش می باشد:

بخش اول- بیمه مسئولیت تضمین کیفیت محصول

بخش دوم- بیمه مسئولیت تبعی ناشی از محصول

 

بیمه طرحهای مخصوص:

الف) بیمه نامه های اعتباری

ب) بیمه نامه اسب های مسابقه

 

۷)بیمه نامه های مسئولیت قراردادی

موضوع این بیمه نامه جبران خسارات مالی و جانی وارد به طرف قرارداد بیمه گذار ناشی از تعهدات است که به واسطه شرایط بیمه گذار در مقابل دیگران به عهده گرفته است و تعهدات مذکور تحقق نیافته است . نوع بیمه های مسئولیت قراردادی که در حال حاضر ارائه می گردند عبارتند از :

الف) بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

ب) بیمه مسئولیت متصدیان شرکت های بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)