بیمه بدنه

بیمه نامه شخص ثالث
۲۴ اسفند, ۱۳۹۷
بیمه مسئولیت
۲۴ اسفند, ۱۳۹۷

تعریف:

پوششي اختیاري است كه وسايل نقلیه موتوري زمیني را در مقابل خطرات معیني پوشش میدهد. در بیمه هاي بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بیمه در صورت آسیب ديدن اتومبیل و در صورتي كه خطر ايجاد شده تحت پوشش بیمه نامه باشد خسارت خود را دريافت خواهد كرد .

به دلیل مزایای فراوانی که پوشش های مختلف این بیمه برای خودرو فراهم می کند، باعث شده است که خرید بیمه بدنه متقاضیان بسیاری داشته باشد.

به طور كلي اتومبیلهايي كه جهت پوشش بیمه بدنه معرفي میگردند در ابتداي امر بايستي قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند و اين قابلیت در مرحله اوّل از دو راه اثبات میگردد:

 • اينكه حداكثر بیش از ۱۰ سال از تولید و مونتاژ وسائل نقلیه سواري در زمان معرفي و صدور بیمه نامه نگذشته باشد، البته براي پوشش بیمه بدنه اتومبیلهاي سواري با قدمت سال ساخت براي هر سال اضافه بر ۱۰ سال مزبور معمولا ۵ درصد اضافه نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه هاي اصلي اضافه گرديده و صدور بیمه نامه براي اتومبیلهايي كه بیش از ۲۰ سال از سال ساخت آنها گذشته باشد نیازبه مجوز از مديريت بیمه هاي اتومبیل دارد.
 • راه ديگر اثبات قابلیت پوشش بیمه نامه بدنه براي اتومبیلهاي معرفي شده ، كارشناسي بازديد اوّلیه از وسیله نقلیه معرفي شده توسط كارشناس مورد تأيید شركت است كه كارشناس مزبور بايد داراي مجوز كارشناسي بازديد اوّلیه و كد اختصاصي بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نمايد.

پوشش های بیمه بدنه:

در این قسمت دو گروه از پوشش ها انجام میپذیرد:

 • پوشش های اصلی
 • پوشش های تکمیلی (اضافی)

پوشش های اصلی:

منظور از پوشش های اصلی، خسارت هایی است که به صورت عادی و بدون خرید پوشش اضافی توسط بیمه بدنه جبران می شود. پوشش های اصلی بیمه بدنه شامل موارد زیر است:

 • هر گونه حادثه و تصادف با خودروی دیگر یا جسم ثابت و متحرک
 • سقوط، واژگونی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار
 • سرقت کلی خودرو (مربوط به دزدیده شدن خودرو و آسیب های وارد شده به وسایل اصلی خودرو یا وسایل اضافی درج شده در بیمه نامه در حین سرقت)
 • خسارتی كه در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود.
 • در صورت بروز خطرات اصلی، خسارت باطری و لاستیک های خودرو نیز تا ۵۰ درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

پوشش های تکمیلی:

الف) سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقليه مورد بيمه

چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت كلي خود اتومبیل) در حال توقف دزديده شود پوشش خطرات اصلي اين خسارت را جبران نمي نمايد در اين صورت بیمه گزار میتواند هنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معیني مانند (راديو -پخش، رينگ و لاستیك، آينه هاي بغل و …) را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بیمه قطعات مورد نظر تحت پوشش سرقت در جا قرار میگیرند لازم بذكر است ارزش آنچه تحت اين عنوان قابل بیمه كردن است در مجموع از ۲۰ % ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد كرد و حق بیمه مربوطه ۳ درصد ارزش كل قطعات و لوازم مورد تأيید كارشناس بازديد اولیه و توافق بیمه گر و بیمه گزار میباشد.

ب) غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در ايام تعميرات

هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر براي مدتي قابل استفاده نباشد ودر تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغي به عنوان هزينه اياب و ذهاب به بیمه گزار پرداخت میگردد در صورت خريد اين پوشش حداكثر تعهد بیمه گر براي مدت ۳۰ روز عدم استفاده از خودرو به ازای هر روز مبلغی در نظر گرفته میشود که ۳ روز اول آن به عنوان فرانشیز کسر میگردد.

مشروط به اينكه جمع كل غرامت بابت ايام عدم امكان استفاده از اتومبیل از ۲۰ % مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نكند ، مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط كارشناس خسارت شركت تعیین میشود.

ج) شكست شيشه هاي وسيله نقليه مورد بيمه به تنهايي و به عللي غير از حوادث مورد تعهد بيمه گر

با در خواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه شكست به تنهايي و به غیر از خطرات اصلي مانند شكست (بواسطه تغییر دما و يا متراكم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه) تحت پوشش خطرات تكمیلي بوده و قابل جبران میباشد، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزينه نصب آن پس از كسر ۱۰ % بعنوان فرانشیز خواهد بود و حق بیمه آن ۵ درصد حق بیمه سالانه خطرات اصلي مي باشد .

د) نوسانات قيمت

افزايش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسانات قیمت مشروط بر اينكه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعي روز بیمه شده باشد میتواند تا میزان ۲۵ % ارزش روز بیمه در تاريخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد.

بدهي است افزايش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسانات قیمت فقط در خسارتهاي جزئي و حداكثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ريال  قابل پرداخت میباشد، حق بیمه مربوطه برابر ۵% حق بیمه سالانه بیمه بدنه تعیین و محاسبه میگردد.

و) بلاياي طبيعي  (سيل زلزله آتشفشان) :

مطابق ماده پنجم بند ۲ شرايط عمومي بیمه نامه خطرات طبیعي مانند زمین لرزه- سیل و آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر مستثني گرديده ولي بعنوان يك پوشش تكمیلي خطر مذكور در تعهدات بیمه گر قرار می گیرد. با حق بیمه اي معادل ۵%حق بیمه خطرات اصلي

ه( خطرات تبعي  (رنگ مواد شيميايي اسيد پاشی):

از آنجا كه خطرات و خسارات ناشي از پاشیدن اسید، رنگ و ساير مواد شیمیايي بر روي خودرو تحت پوشش خطرات اصلي بیمه نامه بدنه نمي باشد و بعنوان يك پوشش تكمیلي قابل خريداري مي باشند خطرات مذبور با دريافت ۵ درصدحق بیمه سالانه تحت پوشش قرار مي گیرند.

ی) خطرات ناشي ازکشيدن ميخ وسايراشيا مشابه روي بدنه موضوع بيمه با حق بيمه اي معادل ۵ درصد:

در این پوشش خسارات ناشی از کشیدن میخ و ایجاد خط و خش بر روی خودرو با اجسام تیز جبران می گردد.

ن) پوشش حذف فرانشیز:

همانطور که می دانید پرداخت بخشی از خسارت به عهده بیمه گذار است که به آن فرانشیز می گویند. با خرید پوشش حذف فرانشیز، می توانید خسارت های به وجود آمده را به صورت کامل از شرکت بیمه دریافت کنید.

ز) پوشش ترانزیت (خارج از کشور):

این پوشش مربوط به خطراتی است که خارج از مرزهای کشور به وسایل نقلیه وارد می شود.

ح) پوشش ایاب و ذهاب:

اگر خودرو به دلیل حادثه قابل استفاده نبوده و برای تعمیر در تعمیرگاه متوقف باشد، روزانه مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت می شود. در این پوشش حداکثر مدت زمان پرداخت هزینه ۳۰ روز می باشد.

لازم به ذکر است که تمامی تخفیفات فوق در حال حاضر در تمامی شرکت های بیمه در حال اجرا نمیباشد و این گزینه ها در شرکت های مختلف بصورت گوناگون انجام میپذیرد.

قیمت بیمه بدنه

قیمت بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث مبلغی نسبتا ثابت نیست و در شرکت های مختلف، تفاوت های بسیاری در نرخ بیمه بدنه شاهد هستیم. دلیل این تفاوت ها این است که شرکت های بیمه برای اعمال تخفیف روی قیمت پایه بیمه بدنه اختیار بیشتری دارند.

نرخ پایه بیمه بدنه نیز به ارزش خودرو بستگی دارد و به صورت مبلغی ثابت توسط بیمه مرکزی اعلام نمی شود.

همچنین یکی دیگر از دلایل تفاوت قیمت بیمه بدنه این است که هزینه هر کدام از پوشش های اضافی این بیمه می تواند در شرکت های مختلف بیمه متفاوت باشد.

اما بصورت کلی میتوان گفت قیمت بیمه بدنه تابعی از سه پارامتر زیر است:

فرانشيز در بيمه نامه بدنه :

فرانشیز بخشي از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذيل به عهده بیمه گزار مي باشد.

الف) فرانشیز خسارتهاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي جهت كلیه وسائط نقلیه به شرح زير است:

خسارت اول ۱۰درصد مبلغ خسارت و حداقل ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال

خسارت دوم به بعد ۲۰ درصد مبلغ خسارت حداقل ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال

در صورت تحقق هر يك از موارد ذيل علاوه بر موارد مذكور ۱۰ % به فرانشیزهاي اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد

 • سابقه رانندگي آنها در تاريخ حادثه كمتر از ۱ سال باشد
 • سن راننده در تاريخ حادثه كمتر از ۲۵ سال باشد

 

فرانشیزخسارت ناشي از حوادث تصادفات رانندگي در صورتیكه راننده وسیله نقلیه بیمه شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده اي باشد به نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد (درصد و حداقل(.

در مورد وسايل نقلیه سواري عمومي (تاكسي،كرايه اي خطي،آژانس،كرايه اي بیاباني و…) در صورتیكه مالك وسیله نقلیه خود منحصرا رانندگي وسیله نقلیه را بعهده نداشته باشد فرانشیزهاي مقرر در بیمه نامه براي بار اول به دو برابر و براي بار دوم به بعد در صورت ادامه بیمه نامه و عدم فسخ آن از طرف شركت بیمه به میزان ۵۰ درصد خسارت افزايش مي يابد.

فرانشیز خسارت كلي ناشي از حادثه و آتش سوزي ۱۰ % مبلغ خسارت تعیین میگردد.

ب) فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئي و كلي ۲۰ % مبلغ خسارت تعیین میگردد.

تبصره : چنانچه بیمه نامه اي براي مدت بیش از يكسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اينصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاك محاسبه فرانشیز خواهد بود.

خسارت های غیر قابل پوشش:

 • جنگ، شورش، حمله یا اعتصاب
 • خسارت های مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل انفجارهای هسته ای
 • خسارت های عمدی توسط بیمه گذار، ذی نفع یا راننده خودرو
 • تعقیب و گریز از پلیس (مگر آنکه گریز از پلیس توسط فرد دیگری به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک خودرو انجام شود)
 • رانندگی بدون گواهینامه / گواهینامه باطل شده / گواهینامه غیر مرتبط با وسیله نقلیه (مثلا راندن اتومبیل با گواهینامه موتور)

نکته: تمام شدن اعتبار گواهی نامه به معنای باطل شدن آن نیست.

 • مستی و استفاده از مشروبات الکلی، مواد روان گردان یا مخدرها
 • بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر (به جز خودروهایی که مجاز به بکسل کردن باشند)
 • حمل بار بیشتر از حد مجاز

مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو

 • بیمه گذار موظف است حداکثر ۵ روز بعد از تاریخ حادثه، خسارتی که به وسیله نقلیه خود وارد شده است را به شرکت بیمه اعلام کند.
 • بیمه گذار باید با مراجعه به یکی از مراکز نیروی انتظامی و یا راهور اقدام به اخذ کروکی نماید.
 • زیان دیده موظف به مراجعه به شرکت های بیمه و انجام پیگیری های لازم می باشد.
 • بیمه گذار باید خودروی خود را به یکی از تعمیرگاه های مجاز و یا یکی از پارکینگ های مخصوص به شرکت بیمه منتقل کند.
 • پس از انتقال خودرو به تعمیرگاه و یا پارکینگ شرکت بیمه، کارشناس شرکت بیمه برای ارزیابی میزان خسارت از خودرو بازدید می نماید.
 • مرحله بعدی بازسازی و تعمیر کامل خودرو می باشد.
 • پس تکمیل و اتمام تعمیرات، کارشناس بیمه گر برای اطمینان از سلامت خودرو برای بار دوم از خودرو بازدید می کند.
 • چک خسارت توسط شرکت بیمه به مالک خودرو پرداخت می شود.
 • در نهایت بیمه گذار باید اقدام به ترمیم سرمایه اتومبیل خود نماید.

موارد انجام کارشناسی بازدید اولیه:

 1. بازدید اولیه جهت صدور بیمه نامه بدنه برای اولین بار
 2. افزایش سرمایه
 3. تأیید سلامت پس از اعلام خسارت وبازسازی آن
 4. تائید سلامت به علت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه
 5. نصب لوازم وتجهیزات اضافی پس از صدور بیمه نامه
 6. درخواست اعطای پوششهای تکمیلی
 7. جایگزینی موضوع بیمه
 8. در زمان تمدید بیمه نامه (ایجاد فاصله (
 9. انتقال پرتفوی سایر شرکت های بیمه
 10. افزایش تعهدات جانی ومالی در بیمه شخص ثالث
 11. سایر موارد (درخواست مدیریت اتومبیل ، واحد های صدور ، بنا به تشخیص وضرورت ، جهت مشاوره و…..)