اجماع مدیران عامل بر یکی از صاحب نظران صنعت بیمه جهت دبیر کلی سندیکا