۱۸:۱۸ ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ برای کپی کردن لینک این خبر کلیک کنید اجماع مدیران عامل بر یکی از صاحب نظران صنعت بیمه جهت دبیر کلی سندیکا