برگزاری آزمون های مصوب شورای عالی بیمه به صورت غیرحضوری